Board Exam Results

Class 10 - AISSE

English

 • VIJAISHRI DAKSHINI SHIVALI BHASKAR English 99

Tamil

 • G BHASKARADIPAN Tamil 98

Sanskrit

 • ISHANI MUKHERJEE Sanskrit 100
 • SAMHITHA SUDHARSAN Sanskrit 100
 • P S SASHAANK RAM Sanskrit 100
 • SRIRAM RAMESH Sanskrit 100

Hindi

 • GORAV JHABAKH T Hindi 97

Mathematics

 • A P ADITYA Mathematics 100
 • ADISHREE SRINIVASAN Mathematics 100
 • DIVYA SHREE RAM Mathematics 100
 • GORAV JHABAKH T Mathematics 100
 • ISHANI MUKHERJEE Mathematics 100
 • PRANAV KANNA P Mathematics 100
 • PRIYA JANAKY AIYER Mathematics 100
 • RITHVIK VIJAYAKUMAR Mathematics 100
 • SANDHYA BALAJI Mathematics 100
 • P S SASHAANK RAM Mathematics 100
 • SHASHANK S KALYANARAMAN Mathematics 100
 • SIDDHARTH G Mathematics 100
 • SOUJHANYA S Mathematics 100
 • SRIRAM RAMESH Mathematics 100

Science

 • SHASHANK S KALYANARAMAN Science 100

Social Science

 • G BHASKARADIPAN Social Science 99
 • R HARSHANAA Social Science 99
 • MANAS SANKAR Social Science 99
 • S MUKUNTH Social Science 99
 • PRANAV KANNA P Social Science 99
 • RITHVIK VIJAYAKUMAR Social Science 99
 • P VALLI VAISHNAVI Social Science 99
Back to Top