Board Exam Results

Class 10 - AISSE

  • 1 G. Bhaskaradipan 488/500
  • 1 P. Pranav Kanna 488/500
  • 2 Ishani Mukherjee 487/500
  • 3 P. S. Sashankram 486/500
Back to Top